responsive carousel
اسپیسر تیرچه (Joist)

موارد کاربرد و میزان مصرف:
این فاصله نگهدار که مخصوص تیرچه بوده و باعث ایجاد پوشش بتن و ایجاد فاصله منظم عرض در میلگردهای طولی پایین ( در تیپ 2 تایی) و تقویت ( در تیپ 3 تایی ) می گردد. این اسپیسر داخل قالب فلزی یا فوندوله ای قرار میگیرند و میلگردهای اصلی و قویت داخل قفل کن های آن جای میگیرند. تعداد مورد استفاده در یک تیرچه پس از 20 سانتیمتر در ابتدای و انتهای تیرچه بر دو لبه هر 50 سانتیمتر 1 عدد می باشد.

استفاده از این محصول در تولید تیرچه باعث عملکرد بهتر آرماتورهای کششی و توضیع یکنواخت نیرو در آن میگردد