responsive carousel
اسپیسر کاشی و سرامیک (Tile spacer)

موارد کاربرد و میزان مصرف:
برای تنظیم فاصله میان کاشـی و سـرامیک های کف و دیـوار بکارمی رود. منظم بودن این فواصـل در زیبـایی کار بسیـار مهم است. با اسـتفاده از بنداشی های اسـتاندارد ضمن رعایت دقیق فواصل ، سرعت نصب نیز افـزایش می بابد. در انـدازه های10،،9 ، 8 ، 7 ، 6 ، 5 ، 4 ، 3 ، 2 میلیمتری تـولید می شود. سـایزهای کوچک در کف سـازی و سـایزهای بزرگ در نمای سـاختمان استـفاده می شود.

 

کد

نام محصول

سایز

تعداد در بسته

1

اسپیسر کاشی

2

200

2

اسپیسر کاشی

3

200

3

اسپیسر کاشی

4

200

4

اسپیسر کاشی

5

200

5

اسپیسر کاشی

6

100

6

اسپیسر کاشی

7

100

7

اسپیسر کاشی

8

100

8

اسپیسر کاشی

9

100

9

اسپیسر کاشی

10

100

کد

نام محصول

سایز

تعداد در بسته

1

اسپیسر کاشی

2

200

2

اسپیسر کاشی

3

200

3

اسپیسر کاشی

4

200

4

اسپیسر کاشی

5

200

5

اسپیسر کاشی

6

100

6

اسپیسر کاشی

7

100

7

اسپیسر کاشی

8

100

8

اسپیسر کاشی

9

100

9

اسپیسر کاشی

10

100